DATA: 22 KWIETNIA 2024 r.

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 10:00-13:00

Zadania organów samorządowych w zakresie kontroli i działań pokontrolnych dotyczących gospodarki odpadami

szkolenie online

Icon

Obok ciążącego na gminach obowiązku kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca już ponad 4 lata temu dodatkowo zobligował wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do prowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Część podmiotów obsługujących gminy powinna być już zatem skontrolowana co najmniej dwa razy przez ten okres. Tymczasem realizacja tego zadania jest na różnym stopniu zaawansowania, w skrajnych przypadkach niektóre gminy nie podjęły jeszcze działań w tym zakresie.


Należy jednak pamiętać, że bierność samorządów będzie miała swoje konsekwencje w przypadku kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, bowiem zagrożona jest administracyjną karą pieniężną.


Z drugiej strony wzrasta ryzyko powstania kolejnej „bomby ekologicznej” w postaci podrzuconych odpadów w jednej z tych „uśpionych” gmin. Choć kontrola wydaje się przykrym obowiązkiem ciążącym na organie, który jest obarczony całym wachlarzem innych, równie ważnych zadań, to w dobie szeregu problemów dotykających krajowej gospodarki odpadami, jest niezwykle ważnym elementem tego systemu, dającemu zalążek do stopniowego jego uregulowania i uszczelnienia.


Do sprawowania skutecznego nadzoru niezbędne jest zgłębienie wiedzy na temat przepisów regulujących kwestie kontroli, obowiązków samorządów jako organów kontroli, a także nabycie umiejętności prawidłowego jej przeprowadzenia, ustalenia stanu faktycznego i właściwego jego udokumentowania.


Szkolenie pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy we wszystkich tych obszarach i zagwarantuje skuteczność w praktyce. Dodatkowo w ramach szkolenia otrzymają Państwo materiały wraz z wzorami dokumentów do wykorzystania w kontroli i po niej, co z pewnością będzie ułatwieniem w realizacji tego niełatwego zadania.

 • Jakie przepisy regulują kwestie kontroli podmiotów obsługujących gminy w zakresie odbioru odpadów przez samorządy?
 • Jakie są obowiązki samorządów w obszarze gospodarki odpadowej jako organów kontrolnych?
 • Jak prawidłowo ustalić i udokumentować stan faktyczny oraz przeprowadzić kontrolę podmiotu odbierającego odpady?

to główne pytania, na które odpowiedzi będzie można poznać podczas szkolenia

Każdy Uczestnik szkolenia, wraz z materiałami szkoleniowymi otrzyma również wzory dokumentów do wykorzystania podczas kontroli i po niej

- będą one z pewnością ułatwieniem w realizacji zadań samorządów jako organów kontrolujących.

Icon
 • Czy organy samorządowe posiadają uprawnienia do kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz jakie przepisy regulują te kwestie?
 • Jakie są prawa i obowiązki organów oraz podmiotów kontrolowanych przez samorządy?
 • W jaki sposób powinna przebiegać kontrola, jakie są jej etapy oraz na co zwrócić uwagę?
 • Jakie dokumenty należy przygotować przed, w trakcie i po kontroli? (wzory dokumentów zostaną udostępnione po szkoleniu)
 • Jakie są procedury przy stwierdzeniu porzucenia odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania?
 • Przestępstwa przeciwko środowisku – jak wygląda aktualny katalog kar?
 • Porzucanie odpadów na terenie gminy – czy można temu skutecznie zapobiec?

m.in. na te pytania odpowiemy podczas szkolenia

Do udziału w szkoleniu

zapraszamy m. in.:

 • przedstawicieli organów samorządowych prowadzących bądź przygotowujących się do prowadzenia kontroli z zakresu gospodarki odpadami
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem lub uzupełnieniem wiedzy w zakresie kontroli organów samorządowych wobec podmiotów korzystających ze środowiska, ich praw i obowiązków.
 • przedsiębiorców i osoby fizyczne planujące działalność w gospodarce odpadami.

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • wzorcowe dokumenty przydatne podczas przeprowadzania kontroli w obszarze gospodarki odpadami
 • zaświadczenia udziału w szkoleniu
Icon

Zdobyta podczas webinarium wiedza

pomoże Państwu w:

 • uporządkowaniu i poszerzeniu informacji w zakresie praw i obowiązków organów samorządowych w zakresie kontroli w obszarze gospodarki odpadowej
 • skutecznym i sprawnym przeprowadzeniu kontroli,
 • podniesieniu świadomości na temat konsekwencji braku weryfikacji podmiotów planujących nowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami (problem porzucania odpadów)

Program szkolenia

 • problem porzucania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
 • ranga organów samorządowych w systemie gospodarki odpadami

2. Organy samorządowe jako organy kontrolne (jak przygotować się do kontroli):


1. Wprowadzenie:

 • prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych wynikające z przepisów prawa,
 • etapy kontroli i sposób ich przeprowadzenia (na przykładzie kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy) – prawidłowe zebranie materiału dowodowego i dokumentowanie stanu faktycznego,
 • kontrola krok po kroku: O co pytać i jak formułować pytania? Czy kontrolowany podmiot może odmówić wpuszczenia kontrolerów na teren działalności? Jakie narzędzia posiada organ kontrolny w przypadku utrudniania przeprowadzenia kontroli?
 • działania pokontrolne: do czego jest uprawniony organ samorządowy po przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki odpadami, jakie działania może podjąć?
 • omówienie dokumentów, jakie należy przygotować przed, w trakcie i po kontroli (wzory dokumentów zostaną udostępnione po szkoleniu),

3. Porzucanie odpadów na terenie gminy

 • czy jest możliwe zapobiegnięcie takich sytuacji?
 • jakie mogą być mechanizmy obrotu odpadami prowadzące do porzucania odpadów na terenie gminy?
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego zdeponowania odpadów na terenie gminy (uprawnienia z art. 26 i art. 26a ustawy o odpadach)
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w warsztatach

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

ZAREJESTRUJ SIĘ

KOD RABATOWY:

FBR15

(wpisz w formularzu rejestracji)

Po wpisaniu kodu: FBR15 w formularzu rejestracji cena szkolenia zostanie obniżona o 15% od ceny początkowej

Koszt udziału w webinarium

399 zł netto + VAT

490,77 zł brutto

REJESTRACJA

Szkolenie on-line krok po kroku

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Fakturda pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Aktualny katalog czynów zabronionych wraz z konsekwencjami

DATA: 19 września 2022 r.

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 10:00-13:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku,

delikty administracyjne i kontrole

szkolenie online

Koszt udziału w webinarium

349 zł netto + VAT

429,27zł brutto

REJESTRACJA


Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Z wykształcenia i zawodowo związana z ochroną środowiska.


Jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami, w tym kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska.


Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także zajęcia w ramach szkoleń między innymi dla funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów, których celem było wypracowanie sposobu współpracy organów ochrony środowiska z organami ścigania i dostarczenie wiedzy z obszaru gospodarki odpadami. Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo i nielegalnych praktyk.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Anna Popławska

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu?

Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.


Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Icon

Kontakt w sprawie szkolenia

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807